လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ တစ္လခန႔္တြင္ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ (၆၅) သန္းေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ (၂၁) သန္းေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

Published in Food & Livestock

Search Articles