၁၃. အသင္းဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား

Organization Structure

၁၂. အသင္း၏အမႈေဆာင္မ်ား

အသင္းတြင္ နာယကအဖြဲ႕၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

နာယကအဖြဲ႕- (၈) ဦး

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕- (၂၂)ဦး

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕- (၁၂) ဦး

(၁၃-က) စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္မ်ား

၁. ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာစားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအားေလ့လာျပဳစုထားရန္။

၂. ျပည္တြင္းတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာစားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားအားေလ့လာျပဳစုထားရန္။

၃. ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ က်င္သံုးသင့္ေသာအရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ညိွႏိႈင္း၍ေရးသားျပဳစုရန္။

၄. ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာမရိတ္သိမ္းမီႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာ၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္နည္းမပညာ၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္မႈနည္းပညာ၊ သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းမႈ နည္းပညာ၊ ဓာတုေဗဒနည္းပညာ၊ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာႏွင့္ ထုတ္ပိုးမႈ နည္းပညာမ်ားကိုစားေသာက္ုန္ အစုအဖြဲ႕အလုိက္ေလ့လာ ျပဳစုထားရန္။

၅. ျပည္ပအေျခခံ ျပည္တြင္းနည္းပညာတိုးတက္ရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၆. ျပည္တြင္းျဖစ္ စားေသာက္ကုန္မ်ားအား ျပည္တြင္းစံခ်ိန္စံညႊန္းနည္းပညာတင္သာမက ျပပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာအရည္အေသြးအဆင့္အတန္းအထိေရာက္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္း၍ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရန္။

၇. တန္ဖိုးျမွင့္ႏွင့္ အမည္သစ္ကုန္ပစၥည္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ သုေတသနျပဳလုပ္၍ က်ယ္ျပန္စြာ ျပန္႔ႏွံလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၈. ေလာ့လာရရွိထားေသာအသိပညာအတက္ပညာမ်ားအားအစိုးရဌာနမ်ား၊ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ လြယ္လင့္တကူေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားရန္။

၉. ေလ့လာရရွိထားေသာအသိပညာအတက္ပညာမ်ားအားက်ယ္ျပန္႕စြာျပန္႔ႏွံ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးထားရန္။

၁၀. စားေသာက္ကုန္သုေတသနဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ။

(၁၃-ခ) ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္မ်ား

၁. ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စားေသာက္ကုန္ ၀ယ္ယူတင္သြင္းေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားေလ့လာျပဳစုထားရန္။

၂. ျပည္တြင္းျဖစ္ စားေသာက္ုန္တင္ပို႔သူမ်ား ျပည္ပဥပေဒေရးရာလိုအပ္ခ်က္မ်ာအားသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၃. အသင္းသူအသင္းသားမ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈဥပေဒဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသိလိုပါကအႀကံဥာဏ္ေပးရန္။

(၁၃-ဂ) လူ႔စြမ္းအား ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီ ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္မ်ား

၁. စိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရာင္းခ်မႈဆိုင္ရာအသိပညာအတက္ပညာမ်ားတိုးတက္ျမင့္မာ ျပန္႔ႏံွ႕ေစရန္ သင္တန္းမ်ားအားကြင္းဆင္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ရန္။

၂. ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္း၍ ပညာေတာင္သင္ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္။

(၁၃-ဃ) ေစ်းကြက္ေဖာ္ထုတ္ ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္မ်ား

၁. ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ရွိေသာ ၀ယ္ယူသူႏွင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအားဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္။

၂. ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ရွိေသာစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၃. ျပည္တြင္းျဖစ္ စားေသာက္ကုန္မ်ားအားကမာၻ႕ေစ်းကြက္၌ ၀ယ္ယူေစ်းကြက္မ်ား ရွာေဖြထိုးေဖာက္ ရန္။

၄. ျပည္တြင္းျဖစ္ စားေသာက္ကုန္မ်ားအားကမာၻ႔ေစ်းကြက္တြင္ ေရွ႕တန္းေနရာရွိေရးအတြက္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရပ္တို႔ကိုထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားနွင့္ ညိွ႕ႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၅. တန္ဖိုးျမွင့္ႏွင့္ အမည္သစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ သုေတသနျပဳလုပ္၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပန္႔ႏံွ႕လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၆. ျပန္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕လာသည့္ အခက္အခဲမ်ားအားသက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းအေျဖရွာေဆာင္ရြက္ရန္။

(၁၃-ခ) လူထုဆက္ဆံေရးေကာ္မတီေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္မ်ား

၁. အသင္း၀င္မ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာေအာင္ စည္ရံုးေရးုလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္။

၂. အသင္း၀င္မ်ား၏ အခက္အခဲႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရန္။

၃. အသင္း၀င္မ်ားအက်ိဳး ပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ အသင္အားလိုအပ္သည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကိုေပးရန္။

(၁၃-စ) စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အႀကံေပးေကာ္မတီေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္မ်ား

၁. ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတိုးပြားလာရန္အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္။

၂. စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားထူေထာင္လိုပါကအႀကံဥာဏ္ေပးရန္။

၃. ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လာရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(၁၃-ဆ) စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္မ်ား

၁. အသင္း၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားအားထိန္းသိမ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္။

(၁၃-ဇ) ရံပံုေငြရွာေဖြေရးေကာ္မတီေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္မ်ား

၁. အသင္းရံပံုေငြေတာင့္တင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၁၃-စ်) သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာေကာ္မတီေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္မ်ား

၁. အသင္း၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအာ က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိေစရန္အတြက္ အသင္းပိုင္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ Website အားျပဳစု ထိန္းသိမ္းထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိရန္။

၂. အသင္း၏ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား၊ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အသင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္မႈလြယ္ကူေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၃. ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရာင္ခ်သူမ်ားႏွင့္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၏ စာရင္းကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ ရွာေဖြျပဳစုထိန္းသိမ္းထားရန္။

၄. ျပည္ပစားေသာကုန္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ စက္ကိရိယာေရာင္းခ်သူမ်ား၏ စာရင္းကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ရွာေဖြျပဳစုထိန္းသိမ္းထားရန္။