Birani (198)

Kaung Kyaik [Factory]

Address:
Hlaing Thar Yar,Yangon Region
Phone:
09-5012704
More Information

Kaung Kyaik [Htauk Kyant Branch]

Address:
Mingalardon Township,Yangon Region
Phone:
09-73164384, 09-969689053
More Information

Kaung Kyaik [Insein Branch]

Address:
Insein Township,Yangon Region
Phone:
09-73132417, 09-969689039, 09-450155165
More Information

Kaung Kyaik [Kyaik Khaut Branch]

Address:
Than Lyin Township,Yangon Region
Phone:
09-43089062, 09-969689062
More Information

Kaung Kyaik [Kyan Sit Tar Branch]

Address:
Hlaing Thar Yar,Yangon Region
Phone:
09-969689046, 09-73197663
More Information

Kaung Kyaik [Kyeemyindaing Branch]

Address:
Kyeemyindaing Township,Yangon Region
Phone:
09-969689033, 09-73067616
More Information

Kaung Kyaik [Main]

Address:
Mayangone Township,Yangon Region
Phone:
09-969689002, 09-940885113~5, 09-5012704, 09-8611027, 01-654030, 09-5111257, 09-5129485, 09-5114694, 09-969689031, 09-969689091
More Information

Kaung Kyaik [Mee Khwet Market Branch 1]

Address:
Hlaing Thar Yar,Yangon Region
Phone:
09-73164383, 09-969689067
More Information

Kaung Kyaik [Mee Khwet Market Branch 2]

Address:
Hlaing Thar Yar,Yangon Region
Phone:
09-969689045
More Information

Kaung Kyaik [Myaynigone Branch 1]

Address:
Sanchaung Township,Yangon Region
Phone:
09-5012704, 09-5111257
More Information

Kaung Kyaik [Myaynigone Branch 2]

Address:
Sanchaung Township,Yangon Region
Phone:
09-5111257, 09-5047031
More Information

Kaung Kyaik [North Dagon Branch]

Address:
North Dagon Township,Yangon Region
Phone:
09-73065289, 09-969689059
More Information

Kaung Kyaik [Pauk Taw Wa Branch]

Address:
Insein Township,Yangon Region
Phone:
09-969689066, 09-73132417
More Information

Kaung Kyaik [People Park Branch]

Address:
Dagon Township,Yangon Region
Phone:
09-969689022, 09-969689015, 09-5012704, 09-73100067
More Information

Kaung Kyaik [Phawkan Branch]

Address:
Insein Township,Yangon Region
Phone:
09-969689041, 09-73051786
More Information